Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zmian przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż w naszej bazie Klientów znajdują się Państwa dane osobowe.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzenia czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, szkoleń, spotkań targowych lub korespondencji z naszą firmą.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączniku przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Państwo jako osoby fizyczne, podmioty (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz wyznaczeni przedstawiciele podmiotów, będące osobami fizycznymi.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław
NIP: 899 000 93 51
Dane kontaktowe:
Adres e-mail : produs@produs.com.pl       Numer telefonu +48 71 354 88 00
Adres korespondencyjny:
PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • zawarcia i wykonywania umów dostawy i serwisu towarów i usług z oferty handlowej Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania Klientom PRODUS S.A. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa w tym:

 • zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług,
 • informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp,
 • zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć, w celu ustalenia, obrony  i dochodzenia roszczeń,
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

5. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich
przetwarzania, w tym:

 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają te przepisy,
 • w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia lub rozwiązania umowy.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie  tj. rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz dostępne na stronach www.

7. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych są:

 • inne podmioty wykonujące usługi na rzecz PRODUS S.A. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową (np. firmy spedycyjne),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • wykrywania oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochrona praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

8. Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@produs.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: PRODUS S.A.  ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław.

Pragniemy zapewnić, iż jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.