POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.hirschmann.pl

 1.   Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: hirschmann.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Produs S.A. z siedzibą przy ul. Bystrzyckiej 69 C, Wrocław 54-215, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011712, NIP: 8990009351, REGON: 930002973 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: rodo@produs.com.pl.
 2.   Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: rodo@produs.com.pl  lub w formie pisemnej na adres: Produs S.A. ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7.   W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 8. – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Newslettera, przy kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 9. – może być przetwarzana w przypadku, gdy jako użytkownicy Serwisu internetowego przekażą nam ją Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 • – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 • – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, Newslettera, jak również przy kontakcie telefonicznym,
 • – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 •  Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
 • zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –  w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
 • realizowanie usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane do momenty wycofania zgody przez użytkownika,
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
 • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 •  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 • (Google Analytics) przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa.
 • (wtyczka kontaktowa za pośrednictwem mediów społecznościowych) z siedzibą pod adresem: Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
 • (wtyczka kontaktowa za pośrednictwem mediów społecznościowych) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, D02 X525, Irlandia.
 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 4. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 6. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 7. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 8. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 9. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 • Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 • Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: Cookies
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.